دریپر قطره چکان

گروه آرین خاک ایرانیان تامین کننده تجهیزات آبیاری قطره ای

کشور سازنده :
لهستان
چهار لیتر ساعت :
تنظیم شوند ه