ژئوگرید تک سویه

ژئوگریدهای تک سویه قادر به تحمل بار در یک جهت هستند. بنابراین برای ساخت دیوارهای حائل به طور گسترده کاربرد دارند. این ژئوگرید ها با مقاومت های کششی متنوع از ۲۰ تا ۲۰۰ کیلونیوتن بر متر مربع عرضه می گردند.

قیمت هر متر مربع :
از ۷۰,۰۰۰ تا ۲۲۰,۰۰۰ ریال