ژئوگرید دوسویه
۲۵
شهریور

ژئوگرید دو سویه

ژئوگرید دو سویه ژئوگرید دو سویه ژئوگریدهای دو سویه قادر به باربری در دو جهت می باشند و به همین دلیل به طور گستر به منظور تسلیح فونداسیون، بستر...

خواندن بیشتر