استخر ذخیره آب بتنی
استخر ذخیره آب بتنی

درباره پروژه

تاریخ اجرا 1388

مکانتهران
کارفرماشهرداری منطقه ۹
نوع استخر تفریحی
نوع استخراستخر تفریحی

توضیحات

ساخت استخر تفریحی