استخر ذخیره آب بتنی
استخر ذخیره آب بتنی

درباره پروژه

تاریخ اجرا 1390

مکانتهران
کارفرماوزارت امور خارجه
نوع استخراستخر ذخیره آب

ساخت استخر ذخیره آب

توضیحات

ساخت استخر کشاورزی ذخیره آب