استخر ذخیره آب بتنی
استخر ذخیره آب بتنی

درباره پروژه

تاریخ اجرا 1390

مکانساوه
کارفرمارنگین آهن
نوع استخر پرورش ماهی

ساخت استخر پرورش ماهی

توضیحات

ساخت استخر پرورش ماهی