درباره پروژه

۱۳۹۶

ایران ، قزوین

تقوین روکش آسفالت با ژئوتکستایل

نوع پروژه

تقوین روکش آسفالت با ژئوتکستایل